سرفصل سرد موقعیت تنها موقعیت
عنوان سرد چند ایستگاه
کار تراش تراش
پردازش فرفورژه داغ
چرخش موضوع
پردازش حفاری
پردازش خم
نورد موضوع خودکار